Omsorg

Genom att respektera varje individs egenvärde och särskilda behov vill Hattstugan ge de boende en trygg, harmonisk och levande hemlik inne och ute miljö. Hörnstenarna i detta arbete är våra arbetsmetoder, de anhöriga och våra medarbetare.

För att kunna erbjuda ett boende där den enskilde verkligen står i centrum, upprättar vi en individuell genomförandeplan. Planen bygger på levnadsberättelser från anhöriga, den boendes egna resurser och behov samt nämndens biståndsbeslut. Mål och syften med insatserna dokumenteras och följs upp.

Vi har även lång erfarenhet av djurens betydelse i demensvård.

I vår modell gäller kontaktmannaskap - här är anhörigas och närståendes medverkan synnerligen värdefull. Om man kan stödja, bibehålla och förstärka tidigare relationer, gynnas skapandet av nya. En humanistisk grundsyn genomsyrar allt arbete.

De viktigaste grunderna för vår verksamhet är att den boende

 • blir respekterad som person, för sin livsstil och livsåskådning
 • kan leva ett levande och värdigt liv, livet ut, trots en svår funktionsnedsättning
 • blir sedd, behövd och älskad
 • stimuleras till att ta egna beslut, som fri, vuxen människa
 • får vistas mycket ute i friska luften
 • slipper låsta dörrar

att Hattstugan

 • erbjuder en lugn och trygg miljö i stimulerande omgivning
 • låter den boende behålla sin identitet och integritet
 • använder många olika metoder och tekniker för att nå bästa resultat
 • inger hopp och tillit inför besök, promenader, gemenskap m.m.
 • gör varje måltid till en fest i gemenskap
 • skapar förutsättningar för bibehållen kontakt med nära och kära
 • stödjer anhöriga och närstående med samtal och handledning
 • upprätthåller en god genomtänkt palliativ vårdfilosofi